Radno vreme: od 8h - 16h radnim danima. Pozovite: 069/55-65-029 i 069/55-65-028, Email: info@avenalab.com
Pozovite: 069/55-65-029 i 069/55-65-028
Email: info@avenalab.com
Proizvoda u korpi:
0
Ukupno 0,00 Din.

02.04 Antioksidansi / Antioxidants

Antioksidansi 

Koža poseduje brojne odbrambene mehanizme, s obzirom da je svakodnevno izložena oksidativnom stresu. Smatra se da su starenje kože, razni poremećaji i oboljenja kože upravo rezultat oksidativnog stresa i oksidativnih oštećenja kože. Zbog toga savremene formulacije kozmetičkih proizvoda sadrže antioksidanse, koji pomažu koži u odbrani od „unutrašnjih i spoljašnjih agresora“. Uzročnici stresa se mogu podeliti u dve grupe: Egzogeni (spoljašnji) izvori: zagađenje vazduha (npr. izduvni gasovi), prirodno prisutni gasovi (npr. ozon, visoke koncentracije kiseonika, hiperbarični kiseonik), zračenje, patogene bakterije, virusi, razne hemikalije i toksini, kao i fizička oštećenja kože (npr. rane i opekotine). Endogeni (unutrašnji) izvori uključuju enzime koji indirektno proizvode ROS (engl. reactive oxygen species), tj. reaktivne kiseonične vrste. Studije su pokazale da su ROS u bliskoj vezi sa fotostarenjem kože, s obzirom da je UV zračenje snažan uzočnik nastanka ROS. ROS dovode do narušavanja strukturnog integriteta kože, prvenstveno izazivajući promene na kolagenim i elastičnim vlaknima, u dubljim slojevima kože. Zbog toga koža gubi jedrinu, elastičnost, sjaj, a javljaju se i vidljive bore i hiperpigmentacije (neujednačen ten). Slobodni radikali (engl. free radicals) predstavljaju atome ili molekule koji poseduju jedan ili više nesparenih elektrona (npr. superoksid anjon, peroksil, hidorksil i azot monoksid radikal). Ostali reaktivni molekuli sami po sebi nisu slobodni radikali, ali su u pobuđenom stanju i iniciraju oksidacione procese i stvaranje slobodnih radikala (npr. molekularni i singlet kiseonik, vodonik peroksid). Prema tome, pojam reaktivne kiseonične vrste (engl. reactive oxygen species – ROS) obuhvata slobodne radikale i ostale reaktivne molekule zajedno. Razlikuju se enzimski (superoksiddizmutaza, katalaze, peroksidaze, glutation-reduktaze) i neenzimske (vitamin E i C, beta-karoten, ubihinon-koenzim Q10) antioksidansi.ROS su nestabilni i isparljivi, oksidišu molekule sa kojima stupaju u interakciju, čime oslobađaju energiju i vraćaju se u stabilno stanje.Uloga antioksidanasa u kozmetici je dvostruka. Oni štite kožu, ali i sam kozmetički proizvod od oksidacije. Posebno se upotrebljavaju u anti-age i proizvodima za negu kože i proizvodima namenjenim za zaštitu kože od sunca. Najpoznatiji antioksidansi u kozmetici su: Vitamin C – hidrosolubilni antioksidans, neutrališe slobodne radikale unhidrosolubilnim delovima ćelije. Eliminiše većinu ROS, a takođe vrši i regeneraciju drugih antioksidanasa, kao npr. vitamina E. Osim toga, stimuliše sintezu kolagena i elastina u koži, čime poništava negativne efekte ROS na koži.Vitamin E – predstavlja zajednički naziv za grupu liposolubilnih jednjinjenja (tokoferola i tokotrienola). Najzastupljenija forma tokoferola u koži je alfa-tokoferol, čija je glavna funkcija zaštita ćelijske membrane od oksidativnog stresa. Efekti upotrebe tokoferola na koži su: redukcija lipidne peroksidacije, smanjenje efekata fotostarenja kože, imunosupresije i fotokarcinogeneze. Coenzim Q10 je liposolubilni intracelularni antioksidans, povećava energetski status ćelija, a učestvuje i u procesu ćelijskog disanja. Takođe regeneriše vitamin E i sprečava lipidnu peroksidaciju na nivou ćelijske membrane. Ispoljava fotoprotektivno i anti-age delovanje u koži. Polifenolna jedinjenja prisutna su u mnogim biljkama i pokazuju značajne antioksidantne efekte za kožu. Najpoznatiji su polifenoli zelenog čaja (epigalokatehin galat), nara (punikalin, punikalagin) i grožđa (resveratrol) itd. Kao sinergisti antioksidanasa se koriste helatna sredstva – sinergisti, (organske supstance koje reaguju sa metalnim jonima i onemugućavaju njihovo učešće u oksidacionim procesima) etilendiaminotetraacetatna kiselina (EDTA) ili njene soli (Na2EDTA, Na4EDTA) u koncentraciji 0,002-0,5% ili limunska kiselina (1%). Na tržištu se mogu naći pojedinačni antioksidansi ili kombinacija više antioksidanasa sa helatnim sredstvom.

 

SAZNAJTE VIŠE O NAŠEM CELOKUPNOM ASORTIMANU