Radno vreme: od 8h - 16h. Pozovite: 069/55-65-029 i 069/55-65-028, Email: info@avenalab.com | ŽR. 105-0000003029623-60, AIK Banka
Pozovite: 069/55-65-029 i 069/55-65-028
Email: info@avenalab.com

ŽR. 105-0000003029623-60, AIK Banka
Proizvoda u korpi:
0
Ukupno 0,00 Din.

SAZNAJTE VIŠE O NAŠEM CELOKUPNOM ASORTIMANU

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Avena Lab - Farmadria d.o.o., Heroja Pinkija 44, 26300 Vršac 
PIB: 100911265, Matični broj: 08268436(U daljem tekstu: „Kompanija“)

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, direktor privrednog društva Farmadria doo Vršac, kao sastavni deo Opštih uslova donosi dana 12.06.2020. godine u Vršcu sledeći:

 PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 Član 1.

Kompanija se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije korisnika na sajtu, odnosno platformi koju kontroliše, u skladu sa važećim propisima.

Kompanija se neće smatrati odgovornom za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

Kompanija će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.

Kompanija vrši obradu podataka o ličnosti bez pristanka lica u svrhu izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora, u skladu sa članom 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu (Registrovanih korisnika).

Kompanija vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 3.

Pre prikupljanja podataka, Kompanija obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac - Kompanija – privredno društvo Farmadria doo Vršac ,Ul. Heroja Pinkija 44, 26300 Vršac, Republika Srbija.  Matični broj: 08268436, PIB: 100911265;

·        Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Sajta, bezbednost korisnika Sajta i omogućavanje e-trgovine Korisnicima Sajta u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o kupovini, kao i promotivna obaveštenja;

·        Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;

·        Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, Kompanija sa kojim korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), Kurirska služba (samo podatke koji su neophodni za isporuku robe korisnicima), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;

·        Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Sajta nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;

·        Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Sajta, dospevanje svih eventualnih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;

·          Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Sajtu.

Član 4.

Kompanija ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 5.

Kompanija poštuje privatnost korisnika Sajta. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Kompanija neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 6.

Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Sajtu kao što su: podaci o veličini ektrana, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaja i slično. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Sajt i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima. Kompanija ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže. Kompanija koristi „cookie“ podatke u svrhu analize poseta putem platforme Google Analytics kompanije Google Inc. SAD.

Član 7.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Član 8.

Kompanija zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovog Pravilnika u skladu sa izmenjenama Opštih uslova.

Kompanija se obavezuje da korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovog Pravilnika kao sastavnog dela Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja Opštih uslova čiji je sastavni deo i primenjivaće se od 12.06.2020. godine.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika kao sastavnog dela Opštih uslova, prestaju da važe odredbe Pravilnika sadržanim u Opštim uslovima.

 

Kontakt

Avena Lab - Farmadria d.o.o.
Heroja Pinkija 44, 26300 Vršac

AIK Banka: ŽR. 105-0000003029623-60

e-mail : info@avenalab.com

Mobilni:
+381 (0) 69 / 55 65 029